Miljø og samfunn

Avfall Sør fyller en viktig samfunnsoppgave med innsamling og behandling av husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla.

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar.
Løsningene våre bidrar direkte til fire av FNs bærekraftsmål:

NØKKELTALL 2020

Avfall Sør samlet inn og behandlet husholdningsavfall fra omlag 127 000 innbyggere.

531 kg avfall per innbygger

I gjennomsnitt kastet hver innbygger 531 kg avfall — både gjennom innsamling og levering til gjenvinningsstasjoner. 

44% ble til nye materialer

Av dette husholdningsavfallet gikk 44% til materialgjenvinning og ble til nye produkter. I tillegg ble 46% energigjenvunnet og utnyttet til produksjon av strøm og varme.

Stor klimagevinst

Materialgjenvinning gjør at Avfall Sør sparer miljøet for klimagassutslipp tilsvarende utslipp fra nesten 3000 nordmenn. Dette viser at innsamling og gjenvinning av avfall nytter og har en positiv effekt på klimaet.

Positiv utvikling
Vi er stolte over at en stadig større andel av husholdningsavfallet materialgjenvinnes. Den største bidragsyteren til økningen er treavfall som nå blir til blant annet sponplater.


55% materialgjenvinning innen 2025
Gjenvinning av materialer er bra for både økonomi og miljø, og vårt fokus fremover er å finne nye og enda bedre løsninger. Men like viktig er det at du og andre innbyggere benytter løsningene og sorterer ut mest mulig!

ANSVARLIG AVFALLSHÅNDTERING

Ansvarlig avfallshåndtering er Avfall Sørs viktigste bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Håndtering av avfall deles inn i fem nivåer. Det overordnede målet er at mest mulig avfall kanaliseres gjennom de tre første nivåene:

1. Avfallsreduksjon

Det beste vi alle kan gjøre for miljøet er å redusere forbruket, kaste mindre og kjøpe kvalitet. Produsenter og forbrukere bør unngå unødig emballasje.

2. Ombruk

Brukbare ting bør ikke kastes. Vi kan alle bruke ting om igjen, reparere, selge brukt, levere til bruktbutikk eller gi bort til andre.

3. Materialgjenvinning

Riktig kildesortering gir Avfall Sør muligheten til å lage nye produkter av avfallet.

4. Energigjenvinning

Avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kan i stedet brennes for å produsere strøm og varme. Overskuddsvarme fra Returkraft sikrer en miljøvennlig og effektiv oppvarming av bygninger, som for eksempel ved bade- og svømmeanlegget Aquarama i Kristiansand. Avfallsforbrenning bidrar også til å destruere miljøgifter.

5. Deponering

Alt avfall som ikke kan brukes om igjen eller gjenvinnes, legges på avfallsdeponi.

ANNERLEDESÅRET 2020

Mengden husholdningsavfall økte med 8,5% i 2020. Årsaken til dette var koronapandemien, hvor flere hadde hjemmekontor samt mer tid til oppussingsarbeid og rydding av loft og kjeller.

Trenden de siste årene har derimot vært at vi totalt sett kaster mindre avfall og sorterer bedre. Dette er oppløftende tall! Men resultatet fra siste sorteringsundersøkelse viser at det likevel er et stort forbedringspotensial når det gjelder hva og hvor mye som kastes i restavfallsdunken.

Over 50% av det du kaster i restavfallet kan du enkelt sortere ut slik at det blir til noe nytt

Avfall Sørs sorteringsundersøkelse 2020.

33% bioavfall

Andelen bioavfall i restavfallsdunken har økt betydelig de siste årene. I løpet av ett år kaster hver innbygger i Kristiansand og Vennesla i gjennomsnitt 37 kilo spiselig mat rett i søpla. Det utgjør ca. 3000 kroner per person.

15% plastemballasje

Andelen plastemballasje som kastes i restavfallsdunken er redusert etter at egen henteordning ble innført i 2018.

8% papp og papir

7% tekstil

5% glass- og metallemballasje

Det kastes mindre glass- og metallemballasje i restavfallet etter at egen henteordning ble innført i 2019.

1% elektro og farlig avfall

Andelen EE-avfall og farlig avfall er også redusert i restavfallsdunken fra forrige undersøkelse.

 31% ​​​​​​​restavfall

Selv om andelen korrekt sortert avfall i restavfallsdunken har økt fra 2018 til 2020, består den fortsatt av nesten 70% avfall som egentlig ikke hører hjemme der.

Vi er blitt bedre til å kildesortere
Sorteringsundersøkelsen viser en positiv utvikling når det gjelder hva som kastes i restavfallsdunken. Det er kun bioavfall hvor det er en negativ utvikling. Når det gjelder andre typer avfall, er det ikke alltid praktisk mulig å sortere ut helt korrekt da en del av emballasjen er skitten eller tilsølt.

Vi kan allikevel fastslå at over 50% av restavfallet kunne enkelt vært sortert ut og blitt til noe nytt!

 

Ønsker du mer informasjon?
I Avfall Sørs årsrapport for 2020 finner du blant annet utdypende informasjon om miljø og samfunn, inkludert detaljert klimaregnskap. Rapporten inneholder også annet interessant statistisk materiale – og presenterer de positive tiltakene som Avfall Sør iverksatte i 2020.

Du kan også se en kort oppsummering av nøkkeltall for Avfall Sør AS i denne filmen.